Spontaneous versus mechanical ventilation during video-assisted thoracoscopic surgery for spontaneous pneumothorax: A randomized trial

Author:

Liu Jun,Liang Hengrui,Cui Fei,Liu Hui,Zhu Chengchu,Liang Wenhua,He Jianxing,Liu Jun,Liang Hengrui,Cui Fei,Wang Wei,Jiang Shunjun,Liang Wenhua,He Jianxing,Liu Hui,Dong Qinglong,Liang Lixia,Yang Hanyu,Li Yingfen,Zhu Chengchu,Jin Jiang,Shen Jianfei,Dai Tianyang,He Kaiming,Cai Kaican,Feng Siyang,Wang Haofei,Zhang Zhifeng,Huang Haoda,Cheng Chao,Liu Zhenguo,Qiao Kun,Xia Zhaohua,Liu Xiang,Wang Guangsuo,Huang Tonghai,Xu Shun,Shen Qiming,Tan Wenfei,Ding Jinfeng,Liu Yulin,Ye Jing,Yu Jiang,Zhang Huangkai,Feng Xia,Ma Mingfei,Duan Zhongxin,Li Yali,Ma Hong,Ng Calvin S.H.,González-Rivas Diego,Pompeo Eugenio,Daley Erlin,Flores Raja M.,Shargall Yaron,Ismail Mahmoud,Ang Keng-Leong,Ambrogi Vincenzo,Elkhouly Ahmed

Publisher

Elsevier BV

Subject

Cardiology and Cardiovascular Medicine,Pulmonary and Respiratory Medicine,Surgery

全球学者库

1.学者识别学者识别

2.学术分析学术分析

3.人才评估人才评估

"全球学者库"是以全球学者为主线,采集、加工和组织学术论文而形成的新型学术文献查询和分析系统,可以对全球学者进行文献检索和人才价值评估。用户可以通过关注某些学科领域的顶尖人物而持续追踪该领域的学科进展和研究前沿。经过近期的数据扩容,当前全球学者库共收录了国内外主流学术期刊6万余种,收集的期刊论文及会议论文总量共计约1.5亿篇,并以每天添加12000余篇中外论文的速度递增。我们也可以为用户提供个性化、定制化的学者数据。欢迎来电咨询!咨询电话:010-8811{复制后删除}0370

www.globalauthorid.com

TOP

Copyright © 2019-2023 北京同舟云网络信息技术有限公司
京公网安备11010802033243号  京ICP备18003416号-3