Prognostic Significance of Grade Discrepancy Between Primary Tumor and Venous Thrombus in Nonmetastatic Clear-cell Renal Cell Carcinoma: Analysis of the REMEMBER Registry and Implications for Adjuvant Therapy

Author:

Wu ZhenjieORCID,Chen Hui,Chen Qi,Ge Silun,Yu Nengwang,Campi Riccardo,Gómez Rivas Juan,Autorino Riccardo,Rouprêt Morgan,Psutka Sarah P.,Mehrazin Reza,Porpiglia Francesco,Bensalah Karim,Black Peter C.,Mir Maria C.,Minervini Andrea,Djaladat Hooman,Margulis Vitaly,Bertolo Riccardo,Caliò Anna,Carbonara Umberto,Amparore Daniele,Borregales Leonardo D.,Ciccarese Chiara,Diana Pietro,Erdem Selcuk,Marandino Laura,Marchioni Michele,Muselaers Constantijn H.J.,Palumbo Carlotta,Pavan Nicola,Pecoraro Angela,Roussel Eduard,Warren Hannah,Pandolfo Savio Domenico,Chen Rui,Zhou Wenquan,Zhai Wei,He Miaoxia,Li Yaoming,Han Bo,Wan Jie,Zeng Xing,Yan Junan,Fu Yao,Ji Changwei,Fan Xiang,Zhang Guangyuan,Zhao Cheng,Jing Taile,Wang Anbang,Feng Chenchen,Zhao Hongwei,Sun Di,Wang Liang,Tai Sheng,Zhang Cheng,Chen Shaohao,Liu Yixun,Xu Zhipeng,Wang Haifeng,Gao Jinli,Wang Fubo,Cheng Jiwen,Miao He,Rao Qiu,Wang Jianning,Xu Ning,Wang Gongxian,Liang Chaozhao,Liu Zhiyu,Xia Dan,Jiang Jun,Zu Xiongbing,Chen Ming,Guo Hongqian,Qin Weijun,Wang Zhe,Xue Wei,Shi Benkang,Zhou Xiaojun,Wang Shaogang,Zheng Junhua,Ge Jingping,Feng Xiang,Li Minming,Chen Cheng,Qu Le,Wang Linhui

Publisher

Elsevier BV

Subject

Urology,Radiology, Nuclear Medicine and imaging,Oncology,Surgery

Cited by 2 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献

同舟云学术

1.学者识别学者识别

2.学术分析学术分析

3.人才评估人才评估

"同舟云学术"是以全球学者为主线,采集、加工和组织学术论文而形成的新型学术文献查询和分析系统,可以对全球学者进行文献检索和人才价值评估。用户可以通过关注某些学科领域的顶尖人物而持续追踪该领域的学科进展和研究前沿。经过近期的数据扩容,当前同舟云学术共收录了国内外主流学术期刊6万余种,收集的期刊论文及会议论文总量共计约1.5亿篇,并以每天添加12000余篇中外论文的速度递增。我们也可以为用户提供个性化、定制化的学者数据。欢迎来电咨询!咨询电话:010-8811{复制后删除}0370

www.globalauthorid.com

TOP

Copyright © 2019-2024 北京同舟云网络信息技术有限公司
京公网安备11010802033243号  京ICP备18003416号-3